Podatek DPH i stawki podatku DPH w 2023 roku w Czeskiej Republice

Co to jest podatek DPH ? Jakie są jego stawki w 2023 roku. Kto powinnien go płacić ?

Co to jest podatek DPH czyli podatek od wartości dodanej ?

Podatek od wartości dodanej, w skrócie VAT, stanowi opodatkowanie zysku pieniężnego ze sprzedaży towarów i usług. W ekonomii termin wartość dodana wyraża różnicę między zyskiem operacyjnym netto a kosztami kapitałowymi. Podatek VAT jest pośrednim podatkiem cyklicznym, który jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów Skarbu Państwa. Podstawowe przepisy dotyczące podatku VAT można znaleźć w ustawie nr 235/2004 Dz.U. o podatku od wartości dodanej, a pojęcie to jest również uregulowane w ustawie nr 280/2009 Dz.U., Ordynacja podatkowa. Za podatek VAT odpowiada Administracja Finansowa Republiki Czeskiej, a osoba, która regularnie płaci podatek państwu na podstawie deklaracji podatkowej, nazywana jest płatnikiem podatku. Raz w miesiącu lub raz na kwartał każdy podatnik podatku od towarów i usług ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT. Płatnikami tego podatku są osoby, które są prawnie zobowiązane do płacenia podatku VAT na rzecz państwa lub przedsiębiorcy, którzy sami zdecydowali się na dobrowolną rejestrację do podatku. Rejestracja do podatku od wartości dodanej odbywa się teraz elektronicznie w internetowej aplikacji administracji finansowej.

Co podlega opodatkowaniu VAT ?

Przedmiotem podatku od wartości dodanej jest zasadniczo sprzedaż i zakup towarów lub usług. Czy sprzedawany towar będzie zawierał podatek VAT czy nie, to zależy to głównie od tego, czy dostawca jest, czy nie jest płatnikiem tego podatku. Bardziej szczegółowe warunki stosowania podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. ustawą przedmiotem podatku jest przede wszystkim:

- odpłatna dostawa towarów przez podatnika w ramach wykonywania działalności gospodarczej, z miejscem spełnienia świadczenia w kraju,

- odpłatne świadczenie usługi przez podatnika w ramach działalności gospodarczej, z miejscem świadczenia w kraju,

- odpłatne nabycie towarów z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonywane w kraju przez podatnika w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub przez osobę prawną, która nie została utworzona lub utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

- nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego za opłatą przez osobę niebędącą podatnikiem,

- import towarów z miejscem realizacji w kraju.

Ile wynoszą stawki podatku DPH od wartości dodanej ?

Więc płacisz podatek od wartości dodanej przy zakupie towarów i usług. Jeśli spełniasz warunki określone przez prawo, masz prawo do zwrotu podatku VAT, który zapłaciłeś przy zakupie towaru. W przeciwnym przypadku, tj. w momencie sprzedaży towaru z VAT, ponownie jesteś zobowiązany do odprowadzenia tego podatku do skarbu państwa. Stawki VAT mogą przyjąć łącznie trzy wartości, a mianowicie:

- 21% (stawka bazowa),

- 15% (pierwsza stawka obniżona)

- 10% (druga stawka obniżona)

Podstawowa i obniżona stawka VAT

Podstawowa stawka VAT wynosi 21% i dotyczy towarów i usług, które nie podlegają stawce obniżonej zgodnie z ustawą o VAT. Pierwsza stawka obniżona, której wysokość wynosi 15%, jest stosowana w przypadku towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do tej ustawy. Są to głównie sprzedaż żywności, ciepła, wody i ścieków, usługi transportu publicznego, usługi noclegowe, gazety i czasopisma, usługi cateringowe, usługi uzdrowiskowe, usługi pogrzebowe itp. Wyjątkiem są tu jednak napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, które objęte są stawką podstawową. W niektórych przypadkach jednak usługi te są zwolnione z podatku VAT. Dotyczy to np. usług gastronomicznych w zakresie oświaty, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, czy może prac budowlanych prowadzonych na potrzeby budownictwa socjalnego. Druga obniżona stawka, tj. 10% VAT, dotyczy wówczas pozycji podatkowych wymienionych w załączniku nr 3a do ustawy o VAT. Obejmuje to na przykład sprzedaż leków, książek lub żywności dla niemowląt, usługi fryzjerskie i barberskie i wiele innych.

Kto jest płatnikiem VAT?

Podatnikiem VAT jest osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, której obrót w ciągu ostatnich 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekroczył 2 mln koron. Jeśli Twoje obroty są niższe, masz możliwość dobrowolnego zarejestrowania się jako podatnik VAT. Podatnicy podatku od wartości dodanej są wówczas zobowiązani do regularnego składania deklaracji VAT oraz sprawozdań kontrolnych (lub zbiorczych). Osoba ta staje się podatnikiem podatku od towarów i usług z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło przekroczenie określonego limitu obrotów. Stajesz się również płatnikiem, gdy nabyłeś nieruchomość w drodze prywatyzacji lub sprzedaży zakładu (firmy) lub fuzji. Ponadto jesteś zobowiązany do zapłaty podatku VAT również wtedy, gdy odziedziczyłeś działalność gospodarczą po osobie zmarłej, która była podatnikiem VAT. Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej publikuje na portalu podatkowym tzw. Rejestr Podatników VAT. Na tych serwisach możliwe jest wyszukiwanie podmiotów podatkowych według wprowadzonych kryteriów wyszukiwania, którymi są numery identyfikacji podatkowej (NIP) oraz dane o nierzetelności. Ponadto interfejs aplikacji jest dostępny w języku czeskim i angielskim.

Wniosek o rejestrację dla podatku od wartości dodanej

Każda osoba, która jest zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT lub chce dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT, musi wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w administracji finansowej Republiki Czeskiej. Formularz rejestracyjny VAT jest dostępny w formie elektronicznej w aplikacji administracji finansowej EPO, w której jednocześnie można również złożyć wniosek. Wypełnienie i wysłanie formularza zajmuje tylko kilka minut. W celu jak najszybszej realizacji rejestracji VAT konieczne jest dołączenie do formularza załącznika z informacją o obrotach za ostatnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (faktury, umowy z kontrahentami itp.). Jeśli nie wiesz, jak postępować, możesz skorzystać z formularza wniosku o VAT z administracji finansowej.

Formularz zwrotu podatku od wartości dodanej

Wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do regularnego składania deklaracji VAT. Zwykle dzieje się to co miesiąc lub raz na kwartał. Termin jego złożenia wyznacza się na 25 dzień miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. Jeżeli dzień ten wypada w weekend lub święto, termin składania wniosków przesuwa się na następny dzień roboczy. Zeznanie wypełnia się na specjalnym formularzu VAT dostępnym na portalu Moje Podatki. Dokument składa się z trzech podstawowych części, w których należy wypełnić informacje o urzędzie skarbowym, do którego składane jest zeznanie, informacje o podpisującym oraz naliczony podatek VAT. Do wypełnienia formularza niezbędna jest zatem znajomość danych identyfikacyjnych podatnika, informacji o otrzymanych płatnościach oraz danych o odliczonym VAT. Osoby prawne i osoby fizyczne, którym udostępniono skrzynkę danych, muszą składać deklaracje VAT wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna, której obrót w ciągu ostatnich 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie przekroczył 6 mln koron i ustawowo nie jest zobowiązana do składania deklaracji drogą elektroniczną, może złożyć deklarację w urzędzie w formie drukowanej.

Zamów kontakt