Najczęściej zadawane pytania

FAQ - dotyczące prowadzenia biznesu w Czechach

1. Kto może założyć spółkę w Republice Czeskiej? maze

W myśl czeskiej ustawy nr 90/2012 o spółkach handlowych i spółdzielniach spółka może być założona przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W przypadku osoby fizycznej musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i musi być niekarana za przestępstwa gospodarcze.

2. Jak długo trwa zakładanie spółki w Republice Czeskiej? maze

Spółkę jesteśmy zdolni założyć w ciągu 10 dni od uzyskania zlecenia i otrzymania wymaganych dokumentów.

3. Jakiego typu spółki można założyć w Republice Czeskiej? maze

Spółka z o.o., Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowa, Spółka Jawna, Spółka europejska

4. Jaki jest minimalny kapitał zakładowy? maze

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy na dzień dzisiejszy wynosi 1 CZK, zaś w przypadku spółek akcyjnych minimalny kapitał zakładowy wynosi 2.000.000 CZK. W przypadku spółek, które chcą wejść na giełdę papierów wartościowych, ich kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 20.000.000 CZK.

5. Czy mając spółkę w Republice Czeskiej, mogę posiadać konto w banku na terenie RP? maze

W przypadku czeskich spółek firma musi posiadać przynajmniej jeden rachunek w banku czeskim, który jest zgłaszany do urzędu skarbowego i służy również do wpłacenia kapitału zakladowego. Nic nie stoi na przeszkodzie w założeniu konta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretna decyzja zależna jest od decyzji konkretnego banku.

6. Po jakim czasie od założenia spółki w Republice Czeskiej mogę starać się o kartę kredytową lub kredyt w banku? maze

Przy założeniu rachunku bieżącego w banku może klient równocześnie ubiegać się o kredyt w rachunku bieżącym. Firma musi prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez okres jednego roku, by mogła złożyć wniosek o pożyczkę. Postępowanie jest indywidualne, decyzja jest zależna od wymagań konkretnego banku.

7. Jakie są stawki podatkowe w Republice Czeskiej? maze

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 15 procent. Podatek dochodowy od osób prawnych jest w wysokości 19 procent, zaś podatek z umów pracowniczych wynosi 15 procent. Podatek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno prawnej zależy od wysokości wynagrodzenia. Od podatku w wysokości 15% odlicza się tzw.ulga podatkowa, do której jest uprawniony każdy pracownik. W wypadku odpowiednio niskiego wynagrodzenia podatek będzie wynosił zero %.

8. Dlaczego warto zakładać spółkę w Republice Czeskiej? maze

Prowadzenie działalności na rynku czeskim jest obarczone dużo mniejszymi przeszkodami administracyjno – prawnymi, co umożliwia swobodne rozwijanie działalności gospodarczej bez ingerencji organów kontrolnych. Uprawnienia oraz zezwolenia są udzielane bez zbędnych przeszkód biurokratycznych. Państwo czeskie aktywnie wspiera przedsiębiorców, rozpoczynających działalnośc na terenie Czech poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Pracownicy naszej spółki posiadają bogate doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.

9. Po jakim okresie od założenia spółki można leasingować sprzęt? maze

Zazwyczaj po jednym okresie rozliczeniowym w zależności od uzyskanych obrotów i zysku spółki.

10. Ile będzie kosztować obsługa spółki w Republice Czeskiej? Od czego to zależy? maze

Koszty prowadzenia księgowości w Republice Czeskiej są zazwyczaj określane w zależności od tego, czy osoba prawna albo osoba fizyczna jest płatnikiem podatku VAT lub nie. Zwykle koszty są tańsze dla osoby fizycznej jak dla osoby prawnej.

11. Ile kosztuje założenie spółki w Republice Czeskiej? maze

Koszty założenia spółki są zależne od jej typu. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka s.r.o.) całkowity koszt wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi typu opłata notarialna, sądowa, skarbowa, miejska, opłata za udzielenie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, a także pozostałe koszty związane podnajmem adresu, obsługą korespondencji firmowej, założeniem firmowego rachunku bankowego wynosi do 31 000 CZK.

12. Co to jest spółka typu: Ready Made? maze

Spółka ready made to spółka założona, gotowa do sprzedaży, nieprowadząca działalności gospodarczej, nieposiadająca żadnych zobowiązań i wierzytelności.

13. Dlaczego warto by spółka była płatnikiem VAT? maze

Podczas zakładania spółki zalecamy dobrowolną rejestrację VAT, ponieważ płatnik VAT prowadzi transakcje ze spółkami UE przy stawce VAT wynoszącej 0%, co oznacza, że firma prowadzi handel po cenach netto. W przypadku transakcji krajowych ma firma prawo domagać się zwrotu podatku VAT od państwa.

14. Dlaczego warto kupić spółkę Ready Made, która jest płatnikiem VAT? maze

Ponieważ eliminuje kilkudniową pracę związaną z rejestracją w Urzędzie Skarbowym i oczekiwanie (nawet do 30 dni) na odpowiedź lub decyzję Urzędu Skarbowego.

15. Czy na spółkę można wziąć dotacje europejskie? maze

W celu otrzymania dotacji oprócz spełnienia warunków szczegółowych odnośnego programu dotacyjnego, spółka musi mieć zamknięte co najmniej dwa okresy rozliczeniowe w obrębie działalności własnej lub w ramach spółki matki.

16. Czy polska spółka może zatrudnić czeskiego pracownika ? maze

 Tak, polska spółka może zatrudnić czeskiego obywatela jako pracownika, pod warunkiem spełnienia warunków formalnych wobec czeskiego prawa pracy.

17. Jak powinna być skonstruowana umowa o pracę pomiędzy polskim pracodawcą, a czeskim pracownikiem ? maze

Umowa o pracę pomiędzy polskim podmiotem gospodarczym, a czeskim pracownikiem powinna być spisana w polskiej i czeskiej wersji językowej, według założeń czeskiego prawa pracy, które będzie obowiązywało czeskiego pracownika, świadczącego pracę na terytorium Republiki Czeskiej. Ponadto, wszelkie dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracownika, muszą być w 2 wersjach językowych, co z kolei wymagać będzie od pracodawcy dokonywania tłumaczeń zwykłych lub przysięgłych w zależności od rodzaju dokumentacji.

18. Czy zatudniając czeskiego pracownika, polska firma musi dokonywać jakichkolwiek zgłoszeń w czeskich urzędach ? maze

Tak. Polski podmiot gospodarczy zatrudniając czeskiego pracownika musi zgłosić ten fakt do czeskiego Urzędy Skarbowego, ubezpieczalni zdrowotnej (czes. zdravotní pojišťovna) oraz ubezpieczalni społecznej.

19. Gdzie czeski pracownik powinien wykonać badania wstępne określające jego zdolność do pracy ? maze

Badanie wstępne określające zdolność czeskiego pracownika do świadczenia pracy na rzecz polskiego pracodawcy, powinno zostać wykonane u czeskiego lekarza rodzinnego przed początkiem zatrudnienia pracownika. Jeśli jednak czeski lekarz rodzinny nie jest wstanie wykonać wszystkich badań wstępnych lub nie ma wszystkich uprawnień do ich zrealizowania, to wówczas skieruje czeskiego pracownika do specjalistycznej placówki, która takie badania wykona. Wszystkie badania określające zdolność czeskiego pracownika do pracy, muszą zostać wykonane w Czechach.

20. W jakiej walucie należy wypłacać wynagrodzenie czeskiemu pracownikowi ? maze

Zgodnie z czeskim prawem pracy wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane czeskiemu pracownikowi w koronach czeskich (CZK).

21. Jakie powinno być minimalne wynagrodzenie czeskiego pracownika ? maze

Minimalne wynagrodzenie czeskiego pracownika jest ustalone na podstawie decyzji rządu Czeskiej Republiki. Od 1 stycznia 2024 płaca minimalna (czes.minimální mzda) została podniesiona o 1 600 CZK miesięcznie do 18 900 CZK, lub o 8,70 CZK za godzinę do
112,50 CZK. Rząd Republiki Czeskiej podjął decyzję o tym podwyższeniu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. na mocy zarządzenia rządu nr 396/2023 Dz. , (tekst cytowanego rozporządzenia można znaleźć w Rozporządzeniu Rządu nr 396/2023 Dz., które zmieniło
Rozporządzenie Rządu nr 567/2006 Dz.U. („w sprawie płacy minimalnej”).

22. Czy czeskiemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z czeskiego prawa pracy ? maze
Tak, ale to zależy od rodzaju, charakteru i czasu pracy świadczonej przez pracownika. O dodatkach do wynagrodzenia bazowego pracownika możemy mówić w przypadku pracy świadczonej w niesprzyjających warunkach pogodowych, przy niskiej temperaturze, albo też o pracy w nocy bądź pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia pracownika.
23. Co jest potrzebne do uzyskania zameldowania w Czechach ? maze

Do zameldowania się w Czechach potrzebne jest spełnienie następujących warunków. Po pierwsze trzeba wynająć mieszkanie na terenie Czeskiej Republiki, po drugie należy zgłosić się na urzędzie do spraw cudzoziemców (czes. Cizinecká Policie) w celu ustalenia trwałego zamieszkania (czes. trvalé bydliště). Po trzecie należy wykazać prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach (np. KRS spółki/-łek lub dokumentem dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej) i zawnioskować na urzędzie do spraw cudzoziemców (Cizinecká Policie) o pobyt czasowy, wypełnić odpowiedni formularz.

24. Czy mając pobyt czasowy, można starać się o pobyt trwały i rezydencję podatkową w Czechach ? maze

Tak. Mając zapewniony pobyt czasowy na terytorium Czeskiej Republiki, można w kolejnym kroku starać się o pobyt trwały i rezydenturę podatkową w Czechach. Konieczne jest w tym celu spełnienie kilku warunków, ale w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie stanowi to większego problemu.

25. Gdzie powinnam/-nem składać swoje zeznanie podatkowe, będac zameldowaną/-nym w Polsce jeśli pracuję na umowie zleceniu w Polsce oraz na pełen etat w Czechach ? maze

Trzeba rozróżnić od siebie dwie rzeczy, podlegają one odmiennym regulacjom prawnym. Pierwsza to Rezydencję podatkową czyli miejsce płacenia podatków dochodowych, a druga to Miejscową właściwość przepisów prawnych zabezpieczenia socjalnego. Domicyl podatkowy, miejsce płacenia podatków dochodowych kieruje się zasadniczo zasadami takim jak: a) stałym miejscem zamieszkaniem (zameldowaniem) forma mieszkania jest bez znaczenia ważny jest zamiar stałego przebywania, b) centrum zainteresowań życiowych (wąskie relacje osobiste i gospodarcze), c) przebywanie, d) obywatelstwo, e) inna zasada wynikająca z umowy bilateralnej. Konkretnie reguluje to w tym wypadku umowa bilateralna między Czechami a Polską, która weszła w życie w dniu 01.01.2013 roku. Umowa między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13.09.2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991). Zatem swoje zeznanie podatkowe składa się w tym wypadku w miejscu stałego zamieszkania, czyli w Polsce. Zasady i hierarchia kryteriów określenia rezydencji podatkowej według w/w umowy bilateralnej to: a) stałe miejsce zamieszkania, b) dwa stałe miejsca zamieszkania i tu decyduje węższy osobisty i gospodarczy związek (ośrodek centrum życiowego), c) powyższe nie do określenia (tam gdzie normalnie przebywa osoba), d) przebywa w obu państwach taki sam czas, decyduje obywatelstwo e) decydują urzędy państw i określą za porozumieniem stron.

26. Pracuję w Czechach czy potrzebuję pozwolenia na pobyt i tym samym umowę najmu mieszkania ? maze

Nie. Obywatele UE mają wolny dostęp do rynku pracy Republiki Czeskiej, ale nie zawsze mają takie same obowiązki administracyjno-prawne jak obywatele Czech.

29. Czy pracując w Czechach muszę zgłosić ten fakt do urzędu czy zrobi to za mnie czeski pracodawca ? maze

Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika (obywatela UE/EOG i Szwajcarii) pisemnie poinformować o tym fakcie odział Urzędu Pracy przynależny miejscowo według miejsca wykonywania pracy przez pracownika. Poza tym, pracodawca po wstępnym przeglądzie lekarskim ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS (Urzędu Opieki Socjalnej i Ubezpieczalni Zdrowotnej).

30. Czy rodzaj umowy w Czechach obliguje mnie do świadczenia pracy stacjonarnej czy mogę wykonywać pracę zdalną ? maze

W przypadku czeskiej umowy o pracę pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę np. w Brnie, chyba że zapisy w umowie stanowią inaczej. Jeżeli pracownik mieszka w Wiedniu lub w Warszawie, a praca byłaby wykonywana w trybie zdalnym (Home Office), wówczas pracownik rozliczałby się z lokalnym ZUS-em według miejsca zamieszkania to jest w Austrii lub Polsce. Takie umowy wcale nie podlegają czeskiemu ZUS-owi. Z punktu widzenia ZUS-u przy zbiegu stosunków pracy, lub zbiegu stosunku pracy i działalności gospodarczej o tym którego Państwa ZUS jest właściwy decydują Zakłady Ubezpieczeń Społecznych danych państw. Wtedy pracownik wnioskuje o wydanie formularza A1. Jeżeli pracownik pracuje na przykład w Brnie, to musi zawnioskować o dokument A1 w Czechach. A1 to potwierdzenie o właściwości do przepisów prawnych zabezpieczenia socjalnego. A1 decyduje o tym w którym państwie pracownik płaci ZUS przy zbiegu stosunków pracy. Jeżeli pracownik pracuje tylko w Czechach otrzymuje nie dokument A1, a inny dokument o swoje przynależności pod czeskie przepisy zabezpieczenia socjalnego i zdrowotnego. W razie wątpliwości do momentu podjęcia decyzji o tym który ZUS jest właściwy (urzędy komunikują na temat swej właściwości) płacone są składki w obu Państwach. Po finalnej decyzji jeden z ZUS-ów zwraca nienależne składki płatnikowi.

31. Czy jako osoba fizyczna bez problemu założę konto w czeskim banku ? maze

By założyć konto w czeskim banku trzeba przedstawić dwa rodzaje niezbędnych dokumentów. Pierwszym rodzajem dokumentów jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego obywatelstwo polskie. Drugi rodzaj dokumentów to wykazanie związku osoby chcącej założyć konto z Republiką Czeską. Musimy zatem pokazać czeskiemu bankowi że to konto faktycznie jest nam potrzebne. Dlatego musimy udokumentować stały lub czasowy pobyt w Czechach lub że mamy pozwolenie na pobieranie nauczania w Czechach lub że jesteśmy w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Republiki Czeskiej lub że mamy umowę o pracę w Czechach lub umowę najmu w Czechach albo też własną nieruchomość w Czechach. Bez poświadczenia jednego z tych warunków czeski bank może odmówić nam założenia konta osobistego. Jest jeden wyjątek i dotyczy on osoby fizycznej która prowadzi na terytorium Czech jednoosobową działalność gospodarczą. W takim przypadku osoba fizyczna spełnia licencję handlową i czeski bank nie może jej odmówić założenia rachunku.

32. Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność założę konto w czeskim banku ? maze

Tak, bez problemu. W takim przypadku kiedy osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach spełnia licencję handlową i czeski bank nie może odmówić jej otwarcia rachunku firmowego.

33. Jakie dokumenty są potrzebne by otworzyć rachunek firmowy dla spółki s.r.o. w czeskim banku ? maze

Do otwarcia rachunku dla spółki w placówce bankowej będą potrzebne: dowód osobisty lub paszportu potwierdzającego tożsamość osoby, umowa spółki, wpis do KRS poświadczony przez notariusza. Ponadto osoba upoważniona do reprezentowania spółki może zostać poproszona o dokonanie wpłaty wkładu pieniężnego na nowo zakładane konto bankowe, w celu zabezpieczenia całości kapitału zakładowego podanego przy zakładaniu spółki. Środki te można jednak na drugi dzień wypłacić z konta spółki, gdyż czeskie prawo nie nakłada obowiązku utrzymywania salda kapitału zakładowego na koncie spółki. Ponadto, niektóre banki mogą poprosić osobę upoważnioną do reprezentowania czeskiej spółki, o udokumentowanie umowami relacji klient-dostawca z czeskimi firmami, jako uzasadnioną potrzebę założenia konta firmowego.

34. Czy urzędowe dokumnety wymagają apostili ? maze

Nie. Dokumenty urzędowe nie wymagają apostilli z powodu zawarcia między Czechami i Polską umowy międzynarodowej. Dokładniej umowa ta została zawarta między Polską Rzecząpospolitą Ludową, a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Została podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

35. Czy polska spółka, może dokonać w Czechach odprawy towaru w procedurze 42? maze

Nie. W Czechach w procedurze 42 (w procedurze uproszczonej) nie można dokonywać odpraw żadnego towaru. Jedynym wyjściem jest dokonanie odprawy celnej towaru na czeską spółkę lub czeską działalność gospodarczą. Jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach można założyć w kilka dni, zaś wyrobienie numeru EORI niezbędnego do odpraw celnych nie zajmuje dłużej jak 2-3 dni.

36. Czy dzień 6-go stycznia jest dniem wolnym od pracy w Czechach? maze

Nie. Dzień 6-go stycznia nie jest dniem wolnym od pracy w Czechach. To normalny dzień pracujący w Czeskiej Republice.

37. Czy dzień 1-go listopada jest dniem wolnym od pracy w Czechach? maze

Dzień 1-go listopada nie jest dniem wolnym od pracy w Czechach. Jest to normalny dzień pracujący.

Zamów kontakt