Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1. Kto może założyć spółkę w Republice Czeskiej?

W myśl czeskiej ustawy nr 90/2012 o spółkach handlowych i spółdzielniach spółka może być założona przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W przypadku osoby fizycznej musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i musi być niekarana za przestępstwa gospodarcze.

Spółkę jesteśmy zdolni założyć w ciągu 10 dni od uzyskania zlecenia i otrzymania wymaganych dokumentów.

Spółka z o.o., Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowa, Spółka Jawna, Spółka europejska

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy na dzień dzisiejszy wynosi 1 CZK, zaś w przypadku spółek akcyjnych minimalny kapitał zakładowy wynosi 2.000.000 CZK. W przypadku spółek, które chcą wejść na giełdę papierów wartościowych, ich kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 20.000.000 CZK.

W przypadku czeskich spółek firma musi posiadać przynajmniej jeden rachunek w banku czeskim, który jest zgłaszany do urzędu skarbowego i służy również do wpłacenia kapitału zakladowego. Nic nie stoi na przeszkodzie w założeniu konta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretna decyzja zależna jest od decyzji konkretnego banku.

Przy założeniu rachunku bieżącego w banku może klient równocześnie ubiegać się o kredyt w rachunku bieżącym. Firma musi prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez okres jednego roku, by mogła złożyć wniosek o pożyczkę. Postępowanie jest indywidualne, decyzja jest zależna od wymagań konkretnego banku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 15 procent. Podatek dochodowy od osób prawnych jest w wysokości 19 procent, zaś podatek z umów pracowniczych wynosi 15 procent. Podatek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno prawnej zależy od wysokości wynagrodzenia. Od podatku w wysokości 15% odlicza się tzw.ulga podatkowa, do której jest uprawniony każdy pracownik. W wypadku odpowiednio niskiego wynagrodzenia podatek będzie wynosił zero %.

Prowadzenie działalności na rynku czeskim jest obarczone dużo mniejszymi przeszkodami administracyjno – prawnymi, co umożliwia swobodne rozwijanie działalności gospodarczej bez ingerencji organów kontrolnych. Uprawnienia oraz zezwolenia są udzielane bez zbędnych przeszkód biurokratycznych. Państwo czeskie aktywnie wspiera przedsiębiorców, rozpoczynających działalnośc na terenie Czech poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Pracownicy naszej spółki posiadają bogate doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.

Zazwyczaj po jednym okresie rozliczeniowym w zależności od uzyskanych obrotów i zysku spółki.

Koszty prowadzenia księgowości w Republice Czeskiej są zazwyczaj określane w zależności od tego, czy osoba prawna albo osoba fizyczna jest płatnikiem podatku VAT lub nie. Zwykle koszty są tańsze dla osoby fizycznej jak dla osoby prawnej.

Koszty założenia spółki są zależe od jej typu. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całkowity koszt wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi(opłata notarialna, sądowa, skarbowa, opłata za udzielenie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej itp) wynosi do 3000 zł.

Spółka ready made to spółka założona, gotowa do sprzedaży, nieprowadząca działalności gospodarczej, nieposiadająca żadnych zobowiązań i wierzytelności.

Podczas zakładania spółki zalecamy dobrowolną rejestrację VAT, ponieważ płatnik VAT prowadzi transakcje ze spółkami UE przy stawce VAT wynoszącej 0%, co oznacza, że firma prowadzi handel po cenach netto. W przypadku transakcji krajowych ma firma prawo domagać się zwrotu podatku VAT od państwa.

Ponieważ eliminuje kilkudniową pracę związaną z rejestracją w Urzędzie Skarbowym i oczekiwanie (nawet do 30 dni) na odpowiedź lub decyzję Urzędu Skarbowego.

W celu otrzymania dotacji oprócz spełnienia warunków szczegółowych odnośnego programu dotacyjnego, spółka musi mieć zamknięte co najmniej dwa okresy rozliczeniowe w obrębie działalności własnej lub w ramach spółki matki.

Zamów kontakt