Jak zostać czeskim obywatelem?

Kto może ubiegać się o czeski paszport? Jakie warunki rzeba spełnić? Lista dokumentów, które trzeba złożyć.

Dlaczego warto ubiegać się o obywatelstwo czeskie?

Nabycie obywatelstwa czeskiego oznacza najwyższy stopień integracji z czeskim społeczeństwem. Droga do obywatelstwa wiąże się z licznymi obowiązkami, ale niesie ze sobą wiele korzyści. Jeśli interesuje Cię prędzej czy później uzyskanie czeskiego obywatelstwa, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Obywatelstwo czeskie zapewni Ci pełnię praw obywatela czeskiego. W porównaniu do stałego pobytu, będziesz mieć dodatkowo prawo do głosowania i bycia wybranym . Jeśli doświadczysz kłopotów za granicą, będziesz mieć możliwość uzyskania ochrony dyplomatycznej Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej. Posiadając obywatelstwo czeskie, nie można zostać wydalonym z Republiki Czeskiej. Czeski paszport daje także większą swobodę podróżowania za granicę.

czeski-paszport

Jak można uzyskać obywatelstwo Republiki Czeskiej?

Obywatelstwo Republiki Czeskiej można uzyskać na kilka sposobów:
1) z mocy prawa (na przykład przez urodzenie, uznanie ojcostwa, poprzez czeskich przodków)
2) w drodze udzielenia – po spełnieniu warunków określonych przepisami czeskiego prawa

W przypadku punktu pierwszego Ambasady Republiki Czeskiej zajmują się przyjmowaniem niektórych wniosków, o których mowa w pkt. 1). Pozostałe wnioski rozpatrują władze regionalne (Urzędy Wojewódzkie) w zależności od aktualnego lub ostatniego pobytu danej osoby na terytorium Republiki Czeskiej. Jeżeli miejsce zamieszkania nie zostało odnalezione, wnioskiem rozpatruje się Urząd Dzielnicy Miejskiej Praga 1.
Jeżeli przypadek dotyczy osoby, która wcześniej nie posiadała obywatelstwa Republiki Czeskiej lub osoby która nie jesteś uprawniona do uzyskania obywatelstwa poprzez swoich przodków, co dopuszcza § 31 ust. 3 ustawy o obywatelstwie (dotyczy dziecka lub wnuka obywatela Republiki Czeskiej Republiki), jedyną opcją jest nadanie obywatelstwa.

Kto może się starać o czeskie obywatelstwo?

 • obywatel obcego państwa (cudoziemiec)
 • bezpaństwowiec
 • posiadacz zezwolenia na pobyt stały na terytorium Republiki Czeskiej
  • przez co najmniej 5 lat lub
  • przez co najmniej 3 lata, jeśli jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub
  • mający miejsce zamieszkania na stałe i w sumie legalnie przebywający w Republice Czeskiej nieprzerwanie od co najmniej 10 lat (wcześniej przebywałeś w Czechach w ramach innego rodzaju pobytu, najczęściej długoterminowego lub czasowego)

W niektórych przypadkach można odstąpić od określonej długości pobytu stałego, przyczyny te można znaleźć w § 15 ust. 1 ustawy nr 186/2013 Dz. o obywatelstwie Republiki Czeskiej lub można się skontaktować z odpowiednim urzędem regionalnym urzędu lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (administracja ogólna Departamentu Obywatelstwa).

Jakie inne warunki należy spełnić by uzyskać czeski paszport?

Przede wszystkim osoba ubiegająca się o czeski paszport musi posiadać zezwolenie na pobyt stały w Czechach:

 • przez 5 lat (jeśli jesteś obywatelem spoza UE)
 • przez okres, który łącznie z Twoim bezpośrednio poprzednim legalnym pobytem w Republice Czeskiej wynosi co najmniej 10 lat
 • przez 3 lata, jeśli jesteś obywatelem UE

Pobyt wnioskodawcy w Republice Czeskiej musi mieć charakter ciągły, ponieważ kandydat starający się o obywatelstwo czeskie będzie musiał przedstawić tzw. historię zamieszkania. Dokument ten wydawany jest na żądanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (OAMP). Trzeba również wykazać się znajomością języka czeskiego na poziomie minimum B1 i znajomością historii i realiów czeskich Jeśli obcokrajowiec co najmniej 3 lata w uczył się szkole podstawowej, średniej lub wyższej w Republice Czeskiej w języku czeskim, to nie musi przystępować do tego egzaminu. Z egzaminu zwolnione są także osoby, które nie ukończyły 15. roku życia lub ukończyły 65. rok życia. Inne przypadki i wyjątki określa prawo.

Ponadto jeśli nie naruszyłeś żadnych obowiązków prawnych w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Dotyczy to w szczególności:

 • płacenie ubezpieczenia zdrowotnego
 • płacenie składek na ubezpieczenie społeczne
 • płacić podatki
 • płacenie opłat celnych
 • wypełnianie obowiązków publicznych wobec gminy, w której zameldowany jest na pobyt stały
 • przesyłanie opłat i innych opłat
 • wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka mającego miejsce stałego pobytu w Republice Czeskiej

Należy wykazać wysokość i źródła dochodów z ostatnich 3 lat (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) w tym wykazać że w ciągu 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku nie został w nieuzasadnionego sposób obciążony państwowy system ubezpieczeń społecznych i system zaspokojenia potrzeb materialnych. Przez znaczne obciążenie rozumie się długoterminową zależność od państwowych świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub świadczeń z tytułu potrzeb materialnych. Niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia, naukę, urlop macierzyński, rodzicielski lub opiekę nad osobą bliską niesamodzielną nie jest uznawana za istotne obciążenie dla systemu. Wnioskodawca musi udowodnić swoją faktyczną obecność w Republice Czeskiej (potwierdzoną zaświadczeniem o studiach, umową o pracę i innymi odpowiednimi dokumentami).

Obywatelstwo Republiki Czeskiej może zostać przyznane, jeśli wnioskodawca jest w pełni zintegrowany z Republiką Czeską, szczególnie w zakresie stosunków rodzinnych, społecznych i zawodowych oraz spełnia pozostałe prawne warunki nadania obywatelstwa.

Jakie dokumenty należy przygotować przed złożeniem wniosku o czeskie obywatelstwo?

Przed złożeniem wniosku przygotuj następujące dokumenty:

 • Uwierzytelnione odpisy dokumentów stanu cywilnego w tym akt urodzenia, akt małżeństwa, akt rozwodu lub rozwiązania związku cywilnego, akt zgonu zmarłego małżonka lub partnera.
 • Zaświadczenie o rezydencji czyli tzw. historia pobytu. Dokument ten można uzyskać w Departamencie Polityki Azylowej i Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Dowód zdania egzaminów z języka czeskiego i faktów z języka czeskiego (lub dowód zwolnienia z tych egzaminów np. dowód ukończenia studiów opisanych powyżej).
 • Odpis z rejestru karnego z kraju pochodzenia należy złożyć tylko wtedy, gdy mieszkałeś w Czechach krócej niż 10 lat lub jeśli mieszkałeś poza granicami Republiki Czeskiej przez ponad 6 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat. Będziesz musiał poprosić o ten wyciąg z kraju, w którym spędziłeś ten czas. UWAGA: Te dokumenty są ważne tylko przez 6 miesięcy.
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia od Twojej firmy ubezpieczeniowej (UWAGA: zaświadczenia są ważne tylko przez 30 dni od dnia ich wydania)
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia z Czeskiej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (UWAGA: zaświadczenia są ważne tylko przez 30 dni od dnia ich wydania)
 • Potwierdzenie braku zaległości w księgach podatkowych Administracji Finansowej Republiki Czeskiej czyli zaległości podatkowe lub długi wobec urzędu skarbowego. (UWAGA: zaświadczenia są ważne tylko przez 30 dni od dnia ich wydania)
 • Potwierdzenie braku zaległości w księgach celnych Administracji Celnej Republiki Czeskiej czyli zaległości celne lub długi. (UWAGA: zaświadczenia są ważne tylko przez 30 dni od dnia ich wydania)
 • Potwierdzenie niepobierania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń materialnych. (UWAGA: zaświadczenia są ważne tylko przez 30 dni od dnia ich wydania)
 • Uwierzytelnione kopie wszystkich umów o pracę, akta osobowe do ubezpieczenia emerytalnego/zeznania podatkowe/zaświadczenia o pobieraniu świadczeń.
 • Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających studia w języku czeskim (potwierdzenie okresu studiów, kopia dyplomu itp.).
 • Lista wszystkich wyjazdów zagranicznych w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Curiculum Vite – dowolny tekst w języku czeskim na temat Twojego życia, ze szczególnym uwzględnieniem Twojej działalności zarobkowej i innej w Republice Czeskiej – pracy, studiów, rodziny, wypoczynku, zajęć korzystnych dla czeskiego społeczeństwa itp.
 • Wniosek o obywatelstwo czyli dowolny tekst w języku czeskim wyjaśniający, dlaczego wnioskodawca chce otrzymać czeskie obywatelstwo.

Wskazówka: Zanim zaczniemy gromadzić te wszystkie dokumenty, zadzwoń najpierw do Urzędu Wojewódzkiego lub Powiatowego, aby dowiedzieć się, jaki jest okres oczekiwania na złożenie wniosku o obywatelstwo, a także czy trzeba umówić się na wizytę w celu złożenia wniosku, czy też można przyjść w dowolnym momencie w trakcie godziny pracy. Sprawdź także listę dokumentów wymaganych przez władze lokalne (można je znaleźć na stronie internetowej tych władz).

Jak aplikować?

Wniosek składa się za pomocą „Formularza wniosku o obywatelstwo czeskie”. Formularz ten jest dostępny w biurze regionalnym lub, w przypadku Pragi, w biurze władz powiatowych. Należy wówczas  wnieść opłatę za złożenie wniosku o obywatelstwo. Opłata wynosi 2 000 CZK za osobę dorosłą i 500 CZK za osobę niepełnoletnią. W ciągu 30 dni urząd władz regionalnych lub powiatowych przekaże wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, które podejmie decyzję o jego przyznaniu. Zgodnie z prawem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma 180 dni od dnia doręczenia na wydanie decyzji. Jednak procedura zazwyczaj trwa dłużej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji, a także zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie oświadczenia o innych decydujących faktach, które mogły zaistnieć od chwili złożenia wniosku (decydującymi faktami może być m.in. zmiana stanu cywilnego , poród, zmiana pracy, przeprowadzka za granicę itp.)

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, wnioskodawca 15 dni kalendarzowych na złożenie tzw. „protestu przeciwko decyzji o odrzuceniu wniosku o obywatelstwo czeskie”. Pod względem skutków protest jest formą standardowego odwołania.

Jeżeli wniosek o obywatelstwo czeskie zostanie odrzucony, zupełnie nowy wniosek można złożyć dopiero po dwóch latach. Należy jednak wziąć pod uwagę także przyczyny odmowy – jeżeli istnieją poważne przeszkody w nadaniu obywatelstwa, których nie da się usunąć, złożenie nowego wniosku będzie miało sens dopiero wówczas, gdy przeszkody te przestaną mieć znaczenie dla uzyskania nowego obywatelstwa.

Jaka jest różnica pomiędzy stałym pobytem cudzoziemca, a nadaniem obywatelstwa czeskiego?

Obywatel Republiki Czeskiej ma zapewnione:

 • czynne i bierne prawo wyborcze może głosować w wyborach wszystkich szczebli (gminnych, wojewódzkich, parlamentarnych, prezydenckich), a także może kandydować w wyborach,
 • stały i permanentny pobyt w Czechach - obywatela czeskiego nie można wydalić z terytorium Republiki Czeskiej, i nie można mu odmówić wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej,
 • ma możliwość posiadania paszportu Republiki Czeskiej, co ułatwia podróżowanie po świecie,
 • jest objęty ochroną konsularną lub dyplomatyczną Republiki Czeskiej, a także ochronę innych państw członkowskich UE, jeśli wpadnie w kłopoty podczas pobytu za granicą

Źródło:

[1] https://www.mvcr.cz/clanek/ude...

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt