Minimalna płaca w Czechach w 2024 roku

Co to jest minimalna płaca? Ile wynosi minimalna płaca w Czechach? Jak jest obliczane minimalne wynagrodzenie?

Minimalna płaca w Czechach w 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 r. podstawowa stawka minimalnego wynagrodzenia zostanie podniesiona o 1 600 CZK miesięcznie do 18 900 CZK, lub o 8,70 CZK za godzinę do 112,50 CZK. Rząd Republiki Czeskiej podjął decyzję o tym podwyższeniu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. na mocy zarządzenia rządu nr 396/2023 Dz. , (tekst cytowanego rozporządzenia można znaleźć w Rozporządzeniu Rządu nr 396/2023 Dz. (323,74 kB), które zmieniło Rozporządzenie Rządu nr 567/2006 Dz.U. („w sprawie płacy minimalnej”). W przeliczeniu na złotówki jest to kwota około 3 780 zł zakładając przelicznik kursowy na poziomie 0,2, czyli że 1 CZK to 0,2 złotego.

Czym jest płaca minimalna w Czechach?

Płaca minimalna (po czes. minimální mzda) jest najniższą dopuszczalną wysokość wynagrodzenia za pracę w stosunku pracy. Jej podstawową regulację prawną określa Kodeks pracy (ustawa nr 262/2006 Dz.U. z późn. zm.). Wysokość podstawowej stawki płacy minimalnej oraz warunki zapewniania płacy minimalnej określa Rozporządzenie Rządu nr 567/2006 Dz.U. w sprawie płacy minimalnej, najniższych poziomów płacy gwarantowanej, definicji trudnego środowiska pracy oraz w sprawie wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w trudnym środowisku pracy, w brzmieniu późniejszych przepisów. Pełne brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., zob. Rozporządzenie Rządu nr 567/2006 Dz.U. (287,98 kB).

Kogo dotyczy płaca minimalna w Czeskiej Republice?

Płaca minimalna dotyczy wszystkich pracowników pozostających w stosunku pracy lub stosunku prawnym nawiązanym na podstawie umów o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy (umowa o świadczenie pracy i umowa o czynności służbowe). Nie ma różnicy, czy jest to stosunek pracy na czas określony, nieokreślony, czy też równoległy stosunek pracy. Prawo do płacy minimalnej powstaje w każdym stosunku pracy lub stosunku prawnym nawiązanym w drodze umów o pracę wykonywaną samodzielnie poza stosunkiem pracy.

Płaca minimalna ma zastosowanie jako jedyna wysokość wynagrodzenia pracowników w organizacjach sektora biznesowego, w których stosowane są negocjacje zbiorowe w sprawie wynagrodzeń. W indywidualnych układach zbiorowych możliwe jest uzgodnienie płacy minimalnej wyższej niż rozporządzenie rządowe w sprawie płacy minimalnej.

W innych organizacjach sektora przedsiębiorstw, w których nie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub warunki płacy nie są negocjowane w układzie zbiorowym, obok płacy minimalnej obowiązuje najniższy poziom wynagrodzenia gwarantowanego. Najniższy poziom wynagrodzenia gwarantowanego dla I grupy stanowisk jest równy wysokości płacy minimalnej.

W sektorze poza biznesowym (usługi publiczne i administracja) obok płacy minimalnej i najniższego poziomu płacy gwarantowanej stosowany jest system siatek płacowych.

Jaka jest wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto w Czechach w 2024 roku?

Podstawowa stawka minimalnego wynagrodzenia za określony tygodniowy czas pracy wynoszący 40 godzin wynosi 18 900 CZK miesięcznie lub 112,50 CZK za godzinę.

Płaca minimalna i wymiar czasu pracy.

Wysokość płacy minimalnej określona w rozporządzeniu rządowym odnosi się do stałego tygodniowego wymiaru czasu pracy wynoszącego 40 godzin. Jednakże zgodnie z § 79 Kodeksu pracy pracownicy mogą mieć inny tygodniowy wymiar czasu pracy. Przewidywany tygodniowy wymiar czasu pracy dla pracowników pracujących pod ziemią oraz pracowników pracujących w trybie ciągłym lub wielozmianowym wynosi 37,5 godziny tygodniowo. Stały tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie dwuzmianowym wynosi 38,75 godziny tygodniowo. Układ zbiorowy pracy lub regulamin wewnętrzny może również przewidywać zmniejszenie określonego tygodniowego czasu pracy bez obniżenia wynagrodzenia. We wszystkich takich przypadkach minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy. Dzięki temu pracownik ma prawo do tej samej kwoty minimalnego wynagrodzenia tygodniowo, lub Księżyc. Poszczególne stawki godzinowe według ustalonego tygodniowego czasu pracy pracodawcy ustalają z podstawowej stawki godzinowej według wzoru:

  • MMx = MMz razy k
  • k = 40 / x
  • MM = płaca minimalna za określony tygodniowy czas pracy
  • z = 40 godzin
  • x = inny określony tygodniowy czas pracy, np. 37,5 godziny
  • Obliczenie:
  • MM 37,5 = 112,50 razy k
  • k = 40 / 37,5 = 1,0667
  • MM 37,5 = 112,50 razy 1,0667 = 120,00375 w zaokrągleniu do 120,00 CZK
płaca-minimalna-w-czechach-w-2024-roku

Pracownikowi wypłacającemu miesięczne wynagrodzenie, który zgodził się na krótszy wymiar czasu pracy (§ 80 Kodeksu pracy) lub który nie przepracował w miesiącu kalendarzowym odpowiedniego wymiaru czasu pracy odpowiadającego ustalonemu tygodniowemu wymiarowi czasu pracy, wynagrodzenie minimalne ulega obniżeniu proporcjonalnie do przepracowanych godzin.

Na przykład pracownikom organizacji, w której obowiązuje stały tygodniowy czas pracy wynoszący 40 godzin, w której tygodniowy czas pracy jest ustalony tylko na 20 godzin tygodniowo, nie przysługuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 18 900 CZK, lecz tylko do kwoty 8 450 CZK na miesiąc.

Dodatek do płacy minimalne.

Jeżeli wynagrodzenie lub nagroda wynikająca z umowy w miesiącu kalendarzowym nie osiągnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi dodatek niezależnie od jego słabszej wydajności pracy spowodowanej jego lub z jej winy, co dotyczy także pracowników otrzymujących wynagrodzenie zadaniowe.

Do uzyskanego wynagrodzenia decydującego o prawie do dodatku do płacy minimalnej zalicza się wszystkie elementy wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w dni wolne od pracy, pracę w porze nocnej, pracę w trudnym środowisku pracy i praca w soboty i niedziele. Do wynagrodzenia (wynagrodzenia) nie zalicza się także świadczeń udzielanych w związku ze stosunkiem pracy, w szczególności wynagrodzenia, odprawy, zwrotu kosztów dojazdu, wynagrodzenia za pracę na wezwanie.

Kontrola płacy minimalne.

Monitoring przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie wynagradzania pracowników prowadzony jest przez Państwowy Urząd Inspekcji Pracy oraz podległe mu okręgowe inspektoraty pracy ze względu na miejsce wykonywania pracy, na podstawie ustawy nr 251/2005 Dz.U., o inspekcji pracy, z późniejszymi zmianami ( http://www.suip.cz/).

Źródło:

[1] https://www.mpsv.cz/minimalni-...

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt