Działalności koncesjonowane w Czeskiej Republice

Co to są działalności koncesjonowane w Czeskiej Republice?

Działalności koncesjonowane to prawo do prowadzenia takiej działalności powstaje w wyniku wydania decyzji administracyjnej w postaci udzielenia koncesji. Do uzyskania zgody na prowadzenie tego typu działalności oprócz posiadania gwaranta w postaci osoby fizycznej konieczne jest uzyskanie koncesji. Przykładem działalności koncesyjnej jest handel z alkoholem, prowadzenie zakładu pogrzebowego, prowadzenie biura podróży, transportu samochodowego drogowego itd. Sprawy związane z działalnościami koncesyjnymi zostały uregulowane w załączniku nr 3 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jakie działalności i czynności koncesjonowane należy zgłaszać w Czechach by rozpocząć działalność gospodarczą?

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Czeskiej Republice na podstawie przepisów ustawy nr 455/1991 Dz.U., o działalności gospodarczej przy czym warto tutaj podkreślić, ze przepisy powyższej ustawy odnoszą się zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i do osób prawnych (spółek prawa handlowego). Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Republiki Czeskiej, jeżeli uzyska do tego stosowne zezwolenia lub uprawnienia. Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej ze względu na sposób uzyskania uprawnień wyróżnia dwa podstawowe rodzaje działalności gospodarczej czyli działalności koncesjonowane i działalności zgłaszane.

Często zadawanymi pytaniami przez polskich przedsiębiorców, są te, dotyczące czynności lub rodzajów działalności gospodarczych, które są objęte koncesją bądź licencją na terenie Czech. Dlatego też, poniżej przedstawiamy listę czynności, których są najczęściej zgłaszane przez prowadzących działalność gospodarczą lub te które mają dodatkowe warunki, które należy spełnić by móc wpisać dany rodzaj działalności koncesjonowanej do ewidencji lub do KRS-u.

Lista działalności i czynności koncesjonowanych w Czechach.

1. Prace przygotowawcze związane wykonaniem i wykończeniem budynku lub innego obiektu budowlanego - zgodnie z czeską ustawą nr 455/1991 Dz.U., o działalności gospodarczej jest to działalność nieregulowana, konkretnie chodzi o Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti (po polsku Prace budowlane przygotowawcze i wykończeniowe, specjalizowane czynności budowlane) Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

2. Wykonanie budynku lub budowli i ich późniejsze zmiany - zgodnie z czeską ustawą nr 455/1991 Dz.U. chodzi o tzw. działalność wiązaną, czyli osoba fizyczna musi mieć stosowne wykształcenie + doświadczenie zawodowe - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (po pol. Wykonanie budowli, jej zmiana i likwidacja). Zgodnie z ustawą osoba prawna musi mieć gwaranta, tzn. osobę fizyczną z wykształceniem średnim z zakresu budownictwa + 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy bądź wykształcenie wyższe pełne z zakresu budownictwa + 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy. Działalność ta będzie wpisana do KRS dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. Wymogi te może spełnić osoba mająca obywatelstwo czeskie lub obywatelstwo polskie.

3. Prace wykończeniowe pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych - zgodnie z ustawą nr 455/1991 Dz.U. działalność ta wchodzi w zakres czynności Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti (po polsku Prace budowlane przygotowawcze i wykończeniowe, specjalizowane czynności budowlane). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

4. Zakup towaru w celu jego dalszej sprzedaży konsumentowi (handel detaliczny) lub innym osobom prowadzącym działalność gospodarczą (handel hurtowy)
- czeska ustawa nr 455/1991 Dz.U. ma identyczną działalność Velkoobchod a maloobchod (po pol. Handel detaliczny i hurtowy). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

5. Pośrednictwo handlowe - czeska ustawa nr 455/1991 Dz.U. ma identyczną działalność Zprostředkování obchodu a služeb (po pol. Pośrednictwo handlowe i usługowe). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

6. Pośrednictwo usługowe - czeska ustawa nr 455/1991 Dz.U. ma identyczną działalność Zprostředkování obchodu a služeb (po pol. Pośrednictwo handlowe i usługowe). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

7. Pośrednictwo handlowe i usługowe - działalność zgodnie z ustawą nr455/1991 Dz.U. podpada pod pod Zprostředkování obchodu a služeb (po pol. Pośrednictwo handlowe i usługowe). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

8. Transport towarowy wykonywanymi środkami transportu samochodowego o całkowitej masie do 3,5 ton - zgodnie z ustawą nr 455/1991 Dz.U. chodzi o tzw. działalność koncesjowaną - Silniční motorová doprava nákladní do 3,5 tuny (po pol. Transport drogowy samochodowy do 3,5 tony). Dokładniej trzeba uzyskać tzw. małą koncesję. Sprawę związaną z tą działalnością jest załatwiana w Wydziale Gospodarczym Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Drogowym Urzędu Wojewódzkiego. Jedynym wymogiem formalnym jest posiadanie stosownego samochodu, tzn. trzeba mieć auto w spółce lub mieć spisaną umowę najmu na takie auto. Działalność ta będzie wpisana do ewidencji działalności gospodarczych lub do KRS dopiero po spełnieniu w wyżej wymienionych wymogów.

9. Transport drogowy wykonywany samochodami do 9 miejsc siedzących - zgodnie z ustawą nr 455/1991 Dz.U. chodzi o tzw. działalność koncesyjną. Dokładnie trzeba uzyskać tzw. małą koncesję. Sprawę związaną z tą działalnością załatwia się urzędowo w Wydziale Gospodarczym Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Drogowym Urzędu Wojewódzkiego, które są - Działalność ta będzie wpisana do KRS dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.

10. Wykonywanie usług holowniczych - zgodnie z ustawą nr 455/1991 Dz.U. chodzi o czynność koncesyjną. Uzyskanie tej działalności jest stosunkowo trudne (najtrudniejsze z pośród wszystkich wymienionych). Gwarant (osoba fizyczna) musi mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia tej działalności oraz posiadać miejsce zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej. Działalność ta będzie wpisana do KRS dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. Trzeba również zdać egzamin państwowy, tak jak przy uprawnieniu do prowadzenia taksówki.

11. Magazynowanie - zgodnie z ustawą nr 455/1991 Dz.U. chodzi o działalność nieregulowaną - Skladování, balení zboží, manipulaci s nákladem a technické činnosti v dopravě (po pol. Magazynowanie, pakowanie towarów, przeładunek, techniczne czynności transportowe). Nie występują problemy z wpisaniem tego rodzaju działalności do ewidencji gospodarczej.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt