Działalności nieregulowane w Czeskiej Republice

Lista działalności nieregulowanych w Czeskiej Republice obejmuje 80 grup, na które nie trzeba mieć pozwoleń by móc je wykonywać. Są to takie branże jak:

1. Świadczenie usług dla rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli ryb, leśnictwa i łowiectwa

2. Działalność profesjonalnego gospodarza leśnego wraz z tworzeniem leśnych gospodarczych planów

3. Usługi diagnostyczne, testowe i doradcze w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i gleby przed organizmami szkodliwymi, środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi

4. Działalność związana z materiałem leśnym przeznaczonym dla rozmnażania

5. Hodowla zwierząt i ich tresura (z wyjątkiem produkcji zwierzęcej)

6. Obróbka minerałów, wydobycie torfu i mułu

7. Produkcja żywności i produktów skrobiowych

8. Destylacja roślinna

9. Produkcja pasz, mieszanek paszowych, dodatków i premiksów

10. Produkcja tkanin, wyrobów włókienniczych, odzieży i dodatków odzieżowych

11. Produkcja i naprawy obuwia, torb oraz wyrobów rymarskich

12. Obróbka drewna, produkcja drewnianych, korkowych, wiklinowych i słomianych produktów

13. Produkcja masy celulozowej, papieru oraz towarów z tych materiałów

14. Działalność wydawnicza, produkcja poligraficzna, prace związane z kopiowaniem ksiąg

15. Produkcja, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, wynajem nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz produkcja pustych nośników do zapisu danych

16. Produkcja koksu, surowej smoły i innych paliw stałych

17. Produkcja substancji chemicznych i mieszanek chemicznych lub artykułów i produktów kosmetycznych

18. Produkcja nawozów

19. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy

20. Produkcja i obróbka szkła

21. Produkcja materiałów budowlanych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i gipsowych

22. Wytwarzanie materiałów ściernych i innych mineralnych produktów niemetalicznych

23. Szlifowanie kamieni technicznych i jubilerskich

24. Produkcja oraz obróbka metalurgiczna żelaza, metali szlachetnych i nieżelaznych oraz ich stopów

25. Produkcja konstrukcji metalowych i wytwarzanie produktów metalowych

26. Rzemieślnicze i artystyczne przetwarzanie metalu

27. Obróbka powierzchniowa i spawanie metali oraz innych materiałów

28. Produkcja urządzeń pomiarowych, testowych, nawigacyjnych, optycznych i fotograficznych

29. Produkcja elementów elektronicznych, urządzeń elektrycznych, produkcja oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń i przyrządów elektrycznych działających na niskim napięciu

30. Produkcja nieelektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego

31. Produkcja maszyn i urządzeń

32. Produkcja pojazdów, przyczep i nadwozia

33. Wytwarzanie i produkcja łódek

34. Produkcja, opracowanie, projektowanie, testowanie, instalowanie, konserwacja, naprawa, modyfikacja i zmiany konstrukcyjne samolotów, silników lotniczych, śmigieł, urządzeń i części lotniczych oraz naziemnych urządzeń lotniczych

35. Produkcja wozów kolejowych i pojazdów szynowych na trasie tramwajowej, trolejbusowej, liniowej i kolejowej

36. Produkcja rowerów, wózków inwalidzkich i innych niezmotoryzowanych pojazdów

37. Produkcja i naprawa artykułów tapicerskich

38. Produkcja, naprawa i konserwacja artykułów sportowych, gier, zabawek i wózków dziecięcych

39. Produkcja urządzeń medycznych

40. Produkcja i naprawa źródeł promieniowania jonizującego

41. Produkcja artykułów biurowych i szkolnych, za wyjątkiem wyrobów papierniczych, produkcja biżuterii, pędzli, parasoli i pamiątek

42. Produkcja pozostałych wyrobów przemysłu wytwórczego

43. Działalność związana z wodociągami i kanalizacją oraz uzdatnianie i dystrybucja wody

44. Gospodarka z odpadami (za wyjątkiem niebezpiecznych)

45. Prace budowlane przygotowawcze i wykończeniowe, specjalistyczne prace budowlane

46. Prace szklarskie, prace związane z ramami

47. Pośrednictwo w zakresie handlu i usług

48. Handel hurtowy i detaliczny

49. Prowadzenie lombardu i sprzedaż detaliczna rzeczy używanych

50. Konserwacja pojazdów mechanicznych i ich wyposażenia

51. Transport rurociągowy i lądowy ( za wyjątkiem kolejowego i transportu drogowego samochodowego)

52. Magazynowanie, pakowanie towaru, obsługa ładunków i czynności techniczne w transporcie

53. Spedycja i reprezentowanie w postępowaniach celnych

54. Uchylony

55. Usługi związane z zakwaterowaniem

56. Świadczenie usług w zakresie software, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i czynności powiązane, portale internetowe

57. Działalność agencji informacyjnych i prasowych

58. Zarządzanie nieruchomościami, administracja i konserwacja nieruchomości

59. Wynajem rzeczy ruchomych

60. Usługi doradcze i konsultingowe, sporządzenie ekspertyz i opinii

61. Projektowanie krajobrazu, gruntów

62. Przygotowanie i sporządzenie projektów technicznych i graficznych

63. Projektowanie urządzeń elektrycznych

64. Badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk technicznych lub nauk społecznych

65. Testowanie, pomiary, analiza i kontrole

66. Działalność reklamowa, marketingowa, reprezentowanie medialne

67. Działalności związane z projektowaniem, designem i modelingiem

68. Usługi fotograficzne

69. Tłumaczenia pisemne i ustne

70. Usługi administracyjne i usługi o charakterze organizacyjno – gospodarczym

71. Działalność biur podróży, działalność przewodnika w ruchu turystycznym

72. Edukacja i szkolenia pozaszkolne, organizowanie kursów, szkoleń, w tym wykładów

73. Obsługa obiektów kulturalnych, kulturalno-oświatowych i rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych, wystaw, targów, pokazów, wyprzedaży i podobnych imprez

74. Obsługa obiektów gimnastycznych i sportowych oraz organizacja zajęć sportowych

75. Pranie dla gospodarstw domowych, prasowanie, naprawa i konserwacja odzieży, artykułów włókienniczych oraz rzeczy osobistych

76. Świadczenie usług technicznych

77. Naprawa i konserwacja artykułów gospodarstwa domowego, dóbr mających charakter kulturalny, mechaniki precyzyjnej, przyrządów optycznych i przyrządów pomiarowych

78. Świadczenie usług o charakterze osobistym i higieny osobistej

79. Świadczenie usług dla rodziny i gospodarstw domowych

80. Produkcja, handel i usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zamów kontakt