Konto firmowe w czeskim banku

Jak wybrać bank? Na jaki rodzaj konta firmowego się zdecydować? Jakie dokumenty będą potrzebne?

Jak założyć konto firmowe w czeskim banku ?

Przed tym pytaniem stają wszyscy polscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na otwarcie biznesu w Czechach. Niezależnie od tego czy otwierają oni jednoosobową działalność gospodarczą w Czeskiej Republice czy spółkę s.r.o. (czeski odpowiednik polskiej spółki z. o.o. ) stają przed wyborem banku w którym założą konto firmowe dla swojego przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest, by świadomie wybrać bank oraz rodzaj konta firmowego, który będzie najodpowiedniejszy dla naszego biznesu. Należy też pamiętać o skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które będą nam potrzebne do otwarcia rachunku firmowego w czeskim banku.

Czym się kierować przy wyborze banku ?

W Republice Czeskiej działa ponad 30 różnego rodzaju banków. Najczęściej są to banki uniwersalne zajmujące się obsługą czeskich gospodarstw domowych, ale również firm i spółek, zatem wybór jest całkiem spory. Dlatego dla jednych przedsiębiorców czynnikiem decydującym może być w tym przypadku sama marka i reputacja danego banku, zaś dla innych ilość placówek i bankomatów zlokalizowanych w pobliżu siedziby firmy. Dodatkowo przy wyborze banku warto wiedzieć że w czeskim systemie bankowym nie wszystkie sprawy dotyczące usług bankowych da się załatwić na maila lub na telefon. Wiele spraw można załatwić tylko podczas wizyty w placówce banku. Dlatego też ważne jest by zwracać uwagę na godziny pracy poszczególnych placówek, które podobnie jak w Polsce pracują tylko w dni powszednie.

Jakie kryterium należy brać pod uwagę przy wyborze konta firmowego w Czechach ?

To druga, równie istotna rzecz na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy otwieraniu rachunku. Jest kilka czynników, które mogą nam pomóc w podjęciu decyzji i wyborze odpowiedniego konta firmowego. Ważne jest by odpowiedzieć sobie na pytania do czego ma nam służyć rachunek ? Czy będziemy tylko przyjmować przelewy przychodzące czy też będziemy realizować dużą ilość przelewów wychodzących ? Czy będziemy współpracować tylko z kontrahentami z Czechach, którzy płacą w koronach czeskich czy też mamy kontrahentów w Europie, z którymi będziemy kooperować w walucie obcej na przykład w euro czy w dolarach amerykańskich. Czy będą w naszej działalności potrzebne nam inne produkty bankowe jak limit debetowy w koncie firmowych czy karta kredytowa dodawana do rachunku ? Albo czy nasza działalność powoduje że będziemy podejmowali gotówkę w bankomacie lub będziemy wpłacać do bankomatów nasz utarg? Pomocą w wyborze właściwego rachunku bankowego może się okazać między innymi jest zestawienie i porównanie najlepszych konto firmowych, które są dostępne w 2023 roku w czeskich bankach.

Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia konta firmowego dla spółki s.r.o. ?

Niezależnie czy chcesz założyć konto firmowe podczas wizyty w placówce banku czy przez internet musisz być przygotowanym na to że każdy bank w Czeskiej Republice poprosi Cię o przedstawienie następujących dokumentów. I tak do otwarcia rachunku dla spółki s.r.o. w placówce bankowej będą potrzebne następujące dokumenty: dowód osobisty lub paszport potwierdzający tożsamość osoby, umowa spółki, wpis do KRS-u poświadczony przez notariusza. Ponadto osoba upoważniona do reprezentowania spółki może zostać poproszona o dokonanie wpłaty czyli wkładu pieniężnego na nowo zakładane konto bankowe, w celu zabezpieczenia całości kapitału zakładowego podanego przy zakładaniu spółki. Środki te można jednak na drugi dzień wypłacić z konta spółki, gdyż czeskie prawo nie nakłada obowiązku utrzymywania salda kapitału zakładowego na koncie spółki. Ponadto, niektóre banki mogą poprosić osobę upoważnioną do reprezentowania czeskiej spółki, o udokumentowanie umowami relacji klient-dostawca z czeskimi firmami, jako uzasadnioną potrzebę założenia konta firmowego.

Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia rachunku firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej w czeskim banku ?

W przypadku zakładania konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach, zostaniemy poproszeni przez czeski bank tylko o dwa dokumenty. Dowód osobisty lub paszport potwierdzający naszą tożsamość oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Czeskiej Republice. W przypadku zakładania konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach odbywa się to bezproblemowo ponieważ w takim bowiem przypadku kiedy osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach spełnia licencję handlową i czeski bank nie może odmówić jej otwarcia rachunku firmowego, Nie musimy zatem udowadniać i przedstawiać że mamy udokumentowane relacje firma-klient z czeskimi firmami, co miało b uzasadniać uzasadnioną potrzebę założenia konta firmowego jak to ma miejsce przy spółka s.r.o.

Polityka wewnętrzna czeskich banków i kalkulowanie ryzyka pod kątem ustawy AML/CFT.

Zgodnie z ustawą nr 253/2008 Sb. o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów z działalności przestępczej i finansowaniu terroryzmu potocznie zwaną ustawą AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) i jej późniejszą znacząca nowelizacją z dnia 01.01.2021 weszła w życie znacząca nowelizacja ustawy AML, która transponuje tzw. V Dyrektywę AML, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku. i nakłada ona na czeskie banki znaczące obowiązki w tym zakresie. Kolejną ważną koncepcją jest tzw. Dekret AML Czeskiego Banku Narodowego nr 67/2018 Dz.U. Rozporządzenie to reguluje m.in. wymagania dotyczące trybu przeprowadzania kontroli przez osoby zobowiązane.

Niniejsze ustawy i rozporządzenia rozszerzają i precyzują obowiązki instytucji finansowych i kredytowych oraz niebankowych dostawców kredytów konsumenckich i ich pośredników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przede wszystkim narzucają na te instytucje obowiązek opracowania systemu zasad wewnętrznych, które służyć mają identyfikacji i ocenie poziomu ryzyka związanego z legalizacją dochodów z działalności niezgodnej z prawem. System zasad wewnętrznych ma określać poziom ryzyka, który dana instytucja jest skłonna podjąć oraz sposób radzenia sobie z takim zagrożeniem. Wraz z nowelizacją Narodowy Bank Czech doprecyzował m.in. obowiązki w zakresie wzmocnionej identyfikacji i kontroli klientów, zaostrzone zostały wymagania dotyczące dokumentowania procedur podmiotu zobowiązanego oraz wymiany informacji w ramach grupy przedsiębiorstw. Nowelizacją jest również obowiązek wyznaczenia terminu na wewnętrzną kontrolę ewentualnych podejrzeń legalizacji dochodów z przestępstwa lub finansowania terroryzmu, tak aby osoba zobowiązana mogła skutecznie wywiązać się z obowiązków w zakresie zapobiegania legalizacji dochodów z przestępstwa oraz finansowania terroryzmu.

Oznacza to że czeskie instytucje finansowe zobowiązane są nie tylko do ścisłej współpracy z MFCR (Ministerstvo Financí České Republiky), CNB (Česká národní banka) i FAU (Finanční analytický úřad) ale przede wszystkim wdrożenia systemu we systemu wewnętrznych zasad, procedur i środków kontroli w obszarze AML/CFT, co z kolei przekłada się bezpośrednio na klientów i potencjalnych klientów czeskich banków. Dlatego też w celu założenia firmowego konta bankowego będziemy musieli wypełnić kilka formularzy bankowych jak umowa o prowadzeniu rachunku, karta wzoru podpisu czy sam wzór podpisu. Z punktu widzenia banku to jednak inne formularze są ważniejsze. Pierwszy z nich to formularz KYC (Knowing Your Client czyli poznaj swojego klienta) zaś drugi jeszcze ważniejszy z punktu widzenia banku i ryzyka związanego z prowadzeniem rachunku klienta to formularz AML (Anty-Money Laundring).

Co zawiera formularz AML i o co zapyta bank przed otwarciem rachunku ?

W celu weryfikacji i oceny klienta (firmy lub spółki) czeskie banki wypracowały procedury oceny klienta musimy udzielić bankowi następujących informacji wypełniając tzw. formularza AML, który każdy klient chcący założyć konto musi wypełnić. Banki proszą między innymi o udzielenie następujących informacji.

- podanie pełnej identyfikacji osoby prawnej (nazwa, siedziba, numer IČO i DIĆ, umowa spółki, wpis do rejestru)

- wskazanie osoby fizycznej upoważnionej do działania w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, narodowość, rodzaj i numer dokumentu tożsamości organ wydający i termin ważności oraz funkcję)

- wskazanie pełnomocnika, w przypadku postępowania w imieniu osoby prawnej na podstawie pełnomocnictwa

- wskazać Identyfikacja Beneficjenta rzeczywistego

- podanie dokładnego przedmiotu działalności firmy (oferowane przez klienta produkty oraz usługi)

- określenie obszaru prowadzenia działalności (główne rynki, na które będą kierowane produkty/usługi)

- wskazanie głównych kontrahentów klienta (konkretnych spółek: nazwa, kraj rejestracji, branża)

- określenie oczekiwanych obrotów na rachunkach bieżących ze wskazaniem walut

- wskazanie celu i zamierzony charakteru relacji biznesowej z Bankiem

- określenie źródło pochodzenia środków lub własności

- kraje pochodzenia środków dla prowadzonej działalności

- podanie informacji czy klient jest również zaangażowany w inne działalności

- przybliżenie rozmiaru prowadzonej działalności (przychód/ilość zatrudnionych pracowników)

- podanie informacji czy spółka posiada rachunek w innym Banku w kraju gdzie została zarejestrowana jego działalność

- czy osoby zarządzające spółką są osobami na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)

Czy po spełnieniu wszystkich warunków i udzieleniu odpowiedzi w formularzach uda się założyć konto firmowe podczas pierwszej wizyty w oddziale banku ?

To wszystko zależy od centrali danego banku i departamentu kalkulowania ryzyka. Bankowiec u którego chcemy otworzyć rachunek bankowy jest tylko pośrednikiem pomiędzy klientem i centralą i nie ma wpływu na ostateczną decyzję. Zatem pozostaje nam się uzbroić w cierpliwość i czekać na ostateczny wynik.

    Zamów kontakt