Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co warto wiedzieć zakładając działalność w Czeskiej Republice? Podstawowe zalety prowadzenia firmy w Czechach.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach ?

Założenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej – działalność gospodarczą zakłada się w Czechach w wydziale gospodarczym, który to znajduje się prawie we wszystkich urzędach miejskich. Działalność gospodarczą można zarejestrować  w którymkolwiek wydziale gospodarczym, ponieważ nie trzeba już dotrzymywać właściwości miejscowej tych wydziałów. Działalność gospodarczą może w Czechach założyć obywatel Republiki Czeskiej lub obcokrajowiec. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej osoba fizyczna lub prawna, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej, może na terenie Czech prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak podmiot czeski, chyba ze szczegółowe przepisy prawne stanowią inaczej. Obywatele i osoby prawne krajów członkowskich Unii Europejskiej mają co do zasady takie same prawa jak podmioty czeskie. Osoba fizyczna czy prawna, która chce prowadzić działalność gospodarczą musi spełnić warunki wynikające z ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku działalności wolnej należy spełnić tylko warunki ogólne, natomiast w przypadku działalności rzemieślniczej, wiązanej czy koncesyjnej oprócz warunków ogólnych należy spełnić również warunki szczególne. Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane są w art. 6 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej, którymi są:
a) pełna zdolność do czynności prawnych
b) niekaralność (za osobę niekaraną nie uważa się osoby skazanej za przestępstwo popełnione umyślnie związane z działalnością gospodarczą).
Jak już zostało napisane powyżej do zgłoszenie działalności gospodarczej wolnej wystarczy spełnieniu wyżej opisanych warunków ogólnych.

Jeżeli natomiast osoba chce wykonywać działalności gospodarcze rzemieślnicze, wiązane i koncesyjne to oprócz spełnienia warunków ogólnych musi jeszcze spełnić warunki szczególne, które to opisane są w art. 7 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz we właściwych załącznikach do tejże ustawy. Chodzi tutaj o stosowne uprawnienia (výuční list) i praktyka (w przypadku działalności rzemieślniczej) oraz wiedzę (wykształcenie) i doświadczenie zawodowe (w przypadku działalności wiązanej) czy koncesję (w przypadku działalności koncesjonowanej). Jeżeli osoba fizyczna, która ubiega się o uprawnienie do
wykonywania działalności gospodarczej, a nie spełnia tych warunków szczegółowych, ma prawo do ustanowienia swojego gwaranta zawodowego, który takie warunki spełnia. W przypadku obywatela polskiego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do uznania rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych konieczne jest udowodnienie 6-letniej praktyki zawodowej. Zazwyczaj udowodnienie przebiega na podstawie przekazania faktur – po jednej za każdy kwartał.

Przy zakładaniu działalności gospodarczej należy powiadomić urzędnika wydziału gospodarczego, żeby o otworzeniu działalności gospodarczej poinformował Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (czeski odpowiednik polskiego ZUS-u) i właściwą ubezpieczalnię, w przeciwnym razie będzie musiał tego dokonać podmiot sam, a to do 8 dni od zarejestrowania działalności. Posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczych wykazuje się odpisem z ewidencji działalności gospodarczej (po czes. výpis ze živnostenského rejstříku).

Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach ?

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej powstają następujące koszty.
· PODATEK PIT w wysokości 15% przychodów
· UBEZPIECZENIE SOCJALNE i UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Powyższe kwoty wyliczane są z sumy przychodów po odjęciu kosztów faktycznie poniesionych, bądź po odliczeniu kosztu ryczałtowego w wysokości 60% (80%) osiągniętych przychodów. Przy wyborze rozliczenia ryczałtowego nie trzeba gromadzić faktur kosztowych.Działalność z wykorzystaniem ryczałtu jest korzystna dla informatyków, grafików i innych zawodów gdzie nie występują koszty. Ryczałt jest korzystny do kwoty 2 000 000 CZK przychodów rocznie.

Ryczałt:
60% przychodów (u czynności rzemieślniczych 80% przychodów) można odliczyć od kwoty przychodów. Kwota do odliczenia to maksymalnie 1 600 000 CZK rocznie. Koszty łączne ZUS i podatku PIT (podatek dochodowy) wynoszą około 11%-12% wartości osiągniętych przychodów. Zeznania podatkowe u jednoosobowej działalności gospodarczej są składane raz w roku po zakończeniu roku podatkowego, wtedy też trzeba uiścić podatek PIT. ZUS-y są płatne każdego miesiąca.Jednoosobowa działalność gospodarcza ma obowiązek płacenia podatku PIT w wysokości 15% przychodów raz w roku po zakończeniu roku obrachunkowego, to jest do 31-go marca roku następującego po zakończeniu zeznania podatkowego.

Koszty ZUS-ów:

a) Ubezpieczenia socjalnego

b) Ubezpieczenia zdrowotnego

Rozliczenie kosztów następuje poprzez:

a) rozliczanie faktur kosztowych lub

b) rozliczanie kosztów kosztem ryczałtowym w wysokości 60% przychodów

Symulacja kosztów Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Czechach mającej przykładowo 1 500 000 CZK przychodu w ciągu roku.

60% koszt ryczałtowy

Ubezpieczenie socjalne: 87 600 CZK

Ubezpieczenie zdrowotne 40 500 CZK

Podatek PIT po odliczeniu zniżek na płatnika: 59 160 CZK

RAZEM PIT i ZUS to: 187 260 CZK

Zniżka na płatnika: 30 840 CZK

Dochodzi jeszcze zniżka na jedno dziecko to: 15 204 CZK

Zniżka na małżonka w kwocie: 24 840 CZK

Kwoty odliczane z przychodów (ubezpieczenie na życie 24.000 CZK), (fundusze emerytalne 24 000 CZK)

Ubezpieczenie zawarte z ubezpieczalnią z terenu UE.

Podatek PIT po odliczeniu wszystkich zniżek to 19 116 CZK

Zamów kontakt