Klasyfikacja działalności gospodarczych czyli czeskie PKD

Co to są kody CZ-NACE ?

Klasyfikacja działalności gospodarczych w Czechach

Klasyfikacja działalności gospodarczych (CZ-NACE) to tak zwane kody NACE, które są odpowiednikiem polskiego PKD. NACE to standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej Unii Europejskiej. NACE dzieli więc działalności gospodarcze (dziedziny działalności gospodarczej) w taki sposób, że każdej jednostce statystycznej wykonującej jakąś działalność gospodarczą można przyporządkować kod NACE.

Skrót NACE pochodzi od francuskiego terminu Nomenclature générale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes i w języku czeskim oznacza statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej, za pomocą której Unia Europejska (odpowiednio Wspólnota Europejska) zbiera dane statystyczne w wielu obszary od 1970 r. Przedrostek CZ wskazuje, że odnosi się do działalności prowadzonej w Czechach, za zbieranie tych danych odpowiada Czeski Urząd Statystyczny. Dane w nim zawarte mają jedynie znaczenie rekordowe. W ramach tego systemu każda branża podzielona jest na sekcje oznaczone numerami, a każdy podmiot gospodarczy można łatwo odnaleźć w tym systemie.

Klasyfikacja CZ-NACE jest pięciocyfrowa. Pierwsze cztery poziomy zaczerpnięto ze standardu międzynarodowego, dodano piąty poziom krajowy, w przypadku którego należało bardziej szczegółowo sklasyfikować rodzaje działalności gospodarczej do celów statystycznych. Pierwszy poziom składa się z 21 sekcji oznaczonych kodem literowym. Drugi poziom składa się z 88 sekcji, które są oznaczone dwucyfrowym kodem numerycznym. Sekcje są dalej podzielone na 272 grupy i 615 klas, dodano 160 podklas na poziomie krajowym.

Podstawową działalność gospodarczą jednostki określa tzw. metoda odgórna. W pierwszej kolejności określa się sekcję o największym udziale wartości dodanej, następnie określa się sekcję, która najbardziej przyczynia się do tworzenia wartości dodanej w tej sekcji. Analogicznie następnie określa się grupę dominującą w sekcji i klasę dominującą w grupie.

Podstawowy podział klasyfikacji działalności gospodarczych CZ-NACE, dziali się na:

A - Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
B- Górnictwo i wydobycie
C - Przemysł wytwórczy
D – Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, ciepła i klimatyzacji
E - Zaopatrzenie w wodę; działalność związana ze ściekami, odpadami i urządzeniami sanitarnymi
F - Budownictwo
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych
H - Transport i przechowywanie
J - Działalność informacyjna i komunikacyjna
I - Zakwaterowanie, wyżywienie i gościnność
K - Finanse i ubezpieczenia
L - Działalność związana z nieruchomościami
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N - Działalność administracyjna i pomocnicza
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
P - Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i społeczna
R - Działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna
S - Inne zajęcia
T - Działalność gospodarstw domowych jako pracodawców lub jako wytwarzających nieokreślone produkty i usługi na własny użytek
U - Działalność organizacji i organów eksterytorialnych

Pełna lista czeskiej klasyfikacji działalności CZ-NACE jest dostępna w pliku excel kody NACE.

Zamów kontakt