Podstawowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa na terenie Czech

Świadczenie usług budowlanych w Czeskiej Republice. Numery PKD. Gwarant. Zatrudnianie obcokrajowców spoza UE.

Podstawowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa na terenie Republice Czeskiej.

Usługi budowlane mogą być w Republice Czeskiej świadczone w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez podmiot polski gospodarczy na podstawie oddelegowania pracowników do pracy w Czechach. Oddelegowanie pracownika do pracy zagranicą reguluje przede wszystkim art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71, mówiący że pracownik musi mieć z firmą wysyłającą (pracodawcą) zawarty stosunek o pracę (umowa o pracę), gdzie pracownik wykonuje pracę zagranicą dla pracodawcy, z którym ma umowę. Okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy, a w pewnym przypadkach może wynosić 24 miesięce. Pracownik zagraniczny musi posiadać tzw. formularz A1. Jednakże należy tutaj pamiętać że art. 420 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że osoba wykonująca działalność gospodarczą w sposób stały na terenie Republiki Czeskiej powinna mieć założoną działalność gospodarczą lub spółkę na terenie Republiki Czeskiej. Na przykład polska spółka budująca dla czeskiego inwestora autostradę w Czechach, może oddelegować pracownika do pracy za granicą i jest to zgodnie z Rozporządzeniem nr 1408/71 i art. 420 kodeksu cywilnego. Ale już spółka polska wykonująca w ciągu roku 5 różnych zleceń powinna działać poprzez czeską spółkę, albowiem chodzi o systematyczne i stałe wykonywanie działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej. Przy oddelegowaniu pracownika do pracy za granicą pracodawca musi zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak obowiązujące w kraju przyjmującym. Dotyczy to zarówno minimalnego wynagrodzenia, szkoleń BHP, minimalnego wymiaru rocznego urlopów płatnych i tym podobnych rzeczy dotyczących czeskiego prawa pracy.

Po drugie na podstawie założenia czeskiej spółki prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółka jawna) lub założenie w Czechach oddziału zagranicznego. W Czechach najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie takiej spółki trwa około tygodnia (do założenia są potrzebne dane wspólników, dane członków zarządu i polskie niekaralności, kapitał zakładowy). Jednakże żeby spółka mogła wykonywać zlecenia w zakresie budownictwa musi uzyskać dodatkowe pozwolenia. Takim podstawowym pozwoleniem jest uzyskanie pozwoleni na wykonywanie działalności Wznoszenie budynków, dokonywanie ich zmiany i ich usuwanie (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Ta działalność gospodarcza odpowiada polskiemu PKD 41.20 czyli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 43.11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12. Przygotowanie terenu pod budowę. Do uzyskania tego pozwolenia spółka musi posiadać gwaranta, czyli osobę fizyczną odpowiedzialną za wyżej wymienioną czynność. Gwarantem tej działalności może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowli przez okres 3 lat lub osoba fizyczna posiadająca wykształcenie średnie w zakresie budownictwa z pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy. Dalej spółki budowlane posiadają w Czechach również zezwolenie na Montaż, naprawy, rewizje urządzeń elektrycznych (Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení) ta działalność gospodarcza odpowiada polskiemu PKD 43.21. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
Do uzyskania tego pozwolenia spółka musi posiadać gwaranta, czyli osobę fizyczną odpowiedzialną za wyżej wymienioną czynność. Gwarantem tej działalności może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowy na stanowisku elektryka. Następnie po wpisaniu do KRS działalności należy gwaranta zgłosić do Izby Elektryków. W przypadku wykonywania wykonywania klimatyzacji potrzeba działalność Montaż, naprawy i rekonstrukcje urządzeń chłodzących i cieplnych (Montáž, opravy a rekonstrukce chladícíhc zařízení a tepelných čerpadel). W tym przypadku Gwarant musi mieć minimum wykształcenie średnie w zakresie techniki maszyn i urządzeń lub być elektromechanik i posiadać roczne doświadczenie zawodowe.

Zatrudnianie obcokrajowców w Czechach dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie są wymagane żadne pozwolenia na pracę. Jedynym wymogiem jest uznanie pracownika zdolnego do pracy przez czeskiego lekarza. W przypadku zatrudnienia przez czeską spółkę obcokrajowca z poza Unii Europejskiej zachodzi potrzeba uzyskania tzw. karty pracowniczej (art. 42 g ustawy nr 326/1999 Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej) lub tzw. niebieskiej karty (art. 42i ustawy nr 326/1999 Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej). Pracownicy w czeskich spółkach budowlanych są zatrudnieni bądź na umowę o pracę (pracovní smlouva) lub na umowę o wykonaniu pracy (dohoda o provedení práce), która to umowa jest ograniczona do 300 godzin rocznie (wynagrodzenie do wysokości 10 000 CZK nie podlega składkom zusowskim). Zatrudnianie na umowy cywilnoprawne jest w Czechach niezgodne z przepisami prawnymi, czyli zakazane i podlega sankcjom prawnym.

Zamów kontakt