Sprzedaż i kupno firmy na terenie Czech

Wykorzystaj nasze bogate doświadczenie.
na korzyść dla siebie.

Analiza spółek w Czechach

Chcesz sprzedać lub kupić całą spółkę lub jej część?

Poszukujesz strategicznego inwestora?

Jesteś w trakcie rozmów wstępnych i potrzebujesz porady lub analizy tych procesów?

Nie każda sprzedaż wymaga publicznego ujawnienia. Często zdarza się, że informacja o sprzedaży spółki w sposób znaczący może obniżyć jej cenę (Tak zdarza się w przypadku spółek o wąskim profilu produktów lub usług, gdy na rynku działa tylko parę spółek. Często może się również zdarzyć, że upublicznienie informacji o sprzedaży spółki powoduje przepływ klientów do konkurencji).

Procedury są w takim wypadku bardzo indywidualne, w dużej mierze zależne od oczekiwań sprzedawcy. Standardowo zaczynamy od umowy współpracy oraz określenia ceny za sprzedaż. Potem następuje realizacja strategii sprzedaży wraz ze zwróceniem się do potencjalnych nabywców czy inwestorów.

W trakcie sprzedaży firmy przeprowadzamy audyt spółki w celu uzyskiwania informacji o sprzedawanej spółce, który obejmuje następujące czynności:

  • analiza majątku, zobowiązań i należności spółki (kategoryzacja majątku, badanie płynności aktywów, możliwości jego wykorzystania)
  • analiza finansowa (wskaźniki stosunkowe i różnicowe)
  • analiza podatkowa (ocena ryzyka podatkowego, możliwości zwolnień podatkowych itp.)
  • analiza prawna (ocena stosunków prawnych, w których spółka się znajduje pod kątem prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy oraz ewentualnie prawa karnego)
  • analiza personalna (analiza struktury pracowników, rozwiązywanie problemów dotyczących niepotrzebnych pracowników, tworzenie dokumentacji personalnej – umów o pracę, umów menedżerskich, organizacji wewnętrznej spółki)
  • analiza softwarowa (ocena wykorzystywanych technologii informatycznych)

Celem audytu korporacyjnego podczas sprzedaży i kupna spółek jest eliminacja ryzyka, które istnieje wraz z ich zapobieganiem. Do największych pułapek sprzedaży należy ustanowienie zbyt niskiej ceny, spory prawne, ważka treść umów wstępnych. Ryzyko można zminimalizować dzięki sprawnie zarządzanemu programowi sprzedaży. Przy sprzedaży spółki gwarantujemy wytworzenie takich instrumentów zabezpieczających, które gwarantują sukces transakcji.

Zarządzanie sytuacją
kryzysową

Zarządzanie sytuacją kryzysową pojawia się w momencie, gdy spółka zmierza już w kierunku jawnego bankructwa, czyli do postępowania upadłościowego, jednakże w rzeczywistości posiada jeszcze potencjał do uniknięcia tego stanu. W odróżnieniu od rewitalizacji do zarządzania sytuacją kryzysową jest konieczna zmiana kierownictwa spółki. Do spółki przychodzi nowe kierownictwo, które ma na wszystko niewiele czasu. Jest to zasadnicza różnica od rewitalizacji, przy zarządzaniu sytuacją kryzysową potrzebne są radykalne rozwiązania, które bolą i są nieodwracalne.

Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieżenie bankructwu i stabilizacja spółki. Wszystkie czynności związane z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi przejmujemy nasza Firma. Jednakże zawsze z wyprzedzeniem informujemy klienta o podejmowanych krokach i konsultujemy z nim dalszy plan działania.

Jesteś wierzycielem i nie wiesz, jak postępować wobec dłużnika znajdującego się w upadłości?

Obowiązujące prawo upadłościowe nie daje wierzycielowi bez należyte wiedzy prawnej zbytnich szans. Jako przykład można podać zgłoszenie wierzytelności, które jest zawikłane i skomplikowane, a jeżeli dojdzie do pomyłki co do wartości kwoty należności, może stać się z wierzyciela dłużnik! Tak, to też jest wobec obowiązujących przepisów prawnych możliwe.

Jesteśmy gotowi przejąć wszystkie czynności związane z wierzytelnościami w postępowaniu upadłościowych wraz z opracowaniem wszelkiej koniecznej dokumentacji i reprezentowaniem wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. Możemy Wam również polecić syndyka, albowiem wierzyciele w postępowaniu upadłościowym mogą zmienić osobę syndyka.

Doradztwo
dotyczące nieruchomości

Kupno i sprzedaż nieruchomości to dla większości osób jedna z największych operacji finansowych w ich życiu. Każdy zatem rozumie, że wszystkie z tym związane czynności należy podejmować z rozmysłem.

Poważna agencja nieruchomości musi zagwarantować klientowi, że jego życiowe oszczędności nie zostaną utracone. W praktyce to na przykład oznacza, że cena nabywcza powinna zostać złożona do depozytu notarialnego, a nie określona w agencji nieruchomości, jak to zwykła się dzieje. Umowę sprzedaży nie może klient otrzymać dopiero w dniu jej podpisania, ale wystarczająco wcześnie, żeby mógł ją należycie przestudiować itp.


Nasza spółka oferuje i zapewni kompleksowe usługi dotyczące zakupu i sprzedaży nieruchomości, do których przykładowo należą następujące czynności:

Kontrola nieruchomości – polega na wyszukiwaniu prawnych i faktycznych wad ciążących nad nieruchomościami. Wadami prawnymi są takie obciążenia, które obniżają wartość nieruchomości, jednak nie zawsze łatwo je odnaleźć. Jako przykład wad prawnych można przytoczyć obciążenia nieruchomości służebnościami, prawami zastawu, najmu itp. Faktyczne wady są rzeczywistymi, namacalnymi szkodami na nieruchomości, tutaj można wymienić złą statykę, wycieki i inne niesprawności.

Zapewnienie opinii biegłego i wyceny rynkowej nieruchomości – przy sprzedaży nieruchomości chodzi o wymóg prawny, przede wszystkim do celów wyliczenia podatku.

Pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości – niezależnie od tego, czy chodzi o dom, grunt, przestrzenie dla prowadzenia działalności gospodarczej zawsze podajemy konkretny harmonogram działania: kontakt osobisty z klientem, obejrzenie nieruchomości, rozwiązania dotyczące finansowania zakupu, ustalenie postanowień umownych, zawarcie umowy, zmiana w księgach wieczystych, zapłata i przekazanie nieruchomości, spełnienie obowiązków podatkowych.

Sporządzenie umów – prawnik przygotuje odpowiednie umowy według wymogów obu stron. Nie ograniczamy swoją ofertę tylko do umów przeniesienia prawa własności, ale sporządzamy również umowy przedwstępne, umowy najmu, podnajmu, umowy o przeniesieniu praw członkowskich we spółdzielni (prawa do mieszkania spółdzielczego), umowy o ustanowieniu służebności, umowy zastawu, umowy wekslowe, umowy dotyczące praw majątkowych między współmałżonkami, umowy dotyczące majątku osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz inne umowy według oczekiwań klienta.

Sporządzenie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych – przy przeniesieniu prawa własności lub obciążeniu nieruchomości prawem na rzecz osób trzecich konieczne jest dokonanie właściwego zapisu we odnośnych księgach wieczystych.

Administracja nieruchomościami – dla klientów załatwimy wszystko potrzebne, tj. od dokumentacji umownej po dotrzymywanie ich postanowień, ewidencję i egzekwowanie płatności, ubezpieczenie, naprawy i prowadzenie księgowości.

Pomoc w procesach sadowych – załatwiamy pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym. Nie zawsze możliwe jest rozsądne porozumienie się z drugą stroną. W takim wypadku najlepiej przekazać sprawę doświadczonemu prawnikowi.

Zamów kontakt