Jak założyć Agencję pośrednictwa pracy w Czechach ?

Kto to jest gwarant i jak uzyskać uprawnienia dla gwaranta agencji pracy ? Ile kosztuje obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek upadłości ?

W Czechach agencje pośrednictwa pracy są prowadzone głównie przez spółki prawa handlowego, a w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy czeskie spółki s.r.o.

1. Co trzeba zrobić by założyć Agencję Pracy w Czechach ?

Po pierwsze do założenia Agencji Pośrednictwa Pracy w Czechach potrzebne jest utworzenie spółki, najlepiej by była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli spółka s.r.o. Do założenia spółki s.r.o. trzeba przedstawić:
1. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego w języku czeskim u czeskiego notariusza. Na zgromadzeniu wspólników muszą być obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy (pełnomocnictwo notarialne).
2. Zaświadczenie o niekaralności dla członków zarządu (dokument z polskiego sądu)
3. Zaświadczenie o zameldowaniu członków zarządu (dokument z polskiego Urzędu Miasta lub polskiego Urzędy Gminy).
4. Założenie konta bankowego w czeskim banku do wpłacenia kapitału zakładowego
5. Załatwienie wszystkich pozwoleń na prowadzenie działalności w Wydziale Gospodarczym Urzędu Miasta w którym siedzibę ma spółka.

Spółkę jesteśmy w stanie założyć do tygodnia czasu od otrzymania wszelkich wyżej wymienionych dokumentów. Koszt założenia spółki s.r.o. w Czechach jest zgodny cennikiem opłat i prowizji. Szczegóły pod tym linkiem.
W skład kosztów założenia spółki s.r.o. w Czeskiej Republice wchodzą: opłata za akt notarialny sporządzony w siedzibie u notariusza, opłata za wpis do KRS-u, wizyta w banku w celu założenia konta firmowego dla spółki s.r.o. a także tłumaczenia przysięgłe wszystkich dokumentów. Więcej o korzyściach płynących z samego założenia spółki s.r.o. w Czechach można dowiedzieć się czytając ten artykuł.

2. Założenia agencji pośrednictwa pracy
Sprawy związane z założeniem agencji pośrednictwa pracy normuje ustawa nr 262/2006 Dz.U., kodeksu pracy i ustawa nr 435/2004 Dz.U., o zatrudnieniu. Założenie agencji pośrednictwa pracy składa się z dwóch etapów:

a) Etap I to uzyskanie uprawnień dla gwaranta agencji pośrednictwa pracy.
Gwarantem jest osoba fizyczna, która odpowiada za funkcjonowanie agencji pośrednictwa pracy.
Zgodnie z ustawą nr 435/2004 Dz.U., o zatrudnieniu jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana, posiadająca doświadczenie zawodowe w pośrednictwie pracy (prowadzeniu agencji pracy) przynajmniej dwa lata (w przypadku osób z wykształceniem wyższym) lub pięć lat (w przypadku osób z wykształceniem średnim). Jeżeli gwarantem jest osoba zamieszkała poza terytorium Republiki Czeskiej musi mieć na terenie Republiki Czeskiej adres do doręczeń. O uznaniu kwalifikacji zawodowych orzeka w postępowaniu administracyjnym Ministerstwo Pracy Republiki Czeskiej. Opłata administracyjna wynosi 2 000 CZK.
Czeskiemu Ministerstwu Pracy należy przesłać poniższe dokumenty:
- wniosek (formularz) o uznanie kwalifikacji zawodowych gwaranta
- dowód posiadania doświadczenia zawodowego, np. odpis z polskiego KRS-u w przypadku członka zarządu lub kopię umowy o pracę.
- notarialnie poświadczony dowód osobisty lub paszport gwaranta
- zaświadczenie o wykształceniu czyli świadectwo maturalne (w przypadku wykształcenia średniego) lub dyplom ukończenia studiów (w przypadku wykształcenia wyższego).
Czas trwania to dwa - trzy miesiące od przekazania nam wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania uprawnień dla gwaranta. Szacunkowy koszta takich usługi to około 30 000 CZK (c.a. 5 000 PLN) + koszt tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na język czeski.

b) Etap II to uzyskanie pozwolenia na prowadzenie agencji pośrednictwa pracy w Czechach.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie na prowadzenie agencji pośrednictwa pracy składa się do Generalnej Dyrekcji Urzędu Pracy w Pradze. Pozwolenia na prowadzenie agencji pracy wydaje Generalna Dyrekcja Urzędu Pracy po zaakceptowaniu wniosku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bada wniosek pod kątem, czy prowadzenie agencji pracy nie zagraża porządkowi publicznemu - generalnie bada tylko, czy spółka posiada realny adres i czy jest tam osoba, z którą można się skontaktować (czynności te wykonuje Policja).
Generalnej Dyrekcji Urzędu Pracy należy przekazać poniższe dokumenty:
- Wniosek (formularz) o wyrażenia zgody na prowadzenie agencji pracy
- Decyzja administracyjna o przyznaniu kwalifikacji zawodowych gwaranta
- Niekaralność gwaranta z polskiego sądu
- Niekaralność gwaranta z sądu Republiki Czeskiej
Opłaty administracyjne:
W przypadku wydania pozwolenia na poszukiwanie pracowników dla pracodawcy (art. 14 ust. 1 litera a ustawy nr 435/2004 Dz.U., o zatrudnieniu ) opłata wynosi 5 000 CZK.
W przypadku wytworzenia klasycznej agencji pośrednictwa pracy (art. 14 ust. 1 litera b ustawy nr 435/2004 Dz.U., o zatrudnieniu) polegającej na wysyłaniu (delegowaniu) pracowników do wykonywania pracy u pracodawcy opłata wynosi 25 000 CZK
Po uzyskaniu akceptacji od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Generalnej Dyrekcji Urzędu Pracy należy w przypadku wytworzenia klasycznej agencji pośrednictwa pracy polegającej na wysyłaniu (delegowaniu) pracowników do wykonywania pracy u pracodawcy zgodnie z art. 14 ust. 1 litera b ustawy nr 435/2004 Dz.U. wpłacić kaucję w wysokości 500 000 CZK.
Kaucja zostanie zwrócona spółce do 60 dni od dnia wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie agencji pośrednictwa pracy.
Okres obowiązywania pozwolenia:
- w przypadku poszukiwania pracowników dla pracodawcy (art. 14 ust. 1 litera a ustawy nr 435/2004 Dz.U.) pozwolenie jest wydawane na czas nieokreślony.
- w przypadku wytworzenia klasycznej agencji pośrednictwa pracy (art. 14 ust. 1 litera b ustawy nr 435/2004 Dz.U.) pozwolenie jest wydawane na okres trzech lat. Następne pozwolenie (przedłużenie) jest wydawane na czas nieokreślony.
Czas trwania uzyskania pozwolenia na prowadzenie agencji pośrednictwa pracy w Czechach waha się od trzech do czterech miesięcy. Koszt takiej usługi to około 50 000 CZK (około 8 000 PLN).

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej na prowadzenie klasycznej agencji pracy (art. 14 ust. 1 litera b ustawy nr 435/2004 Dz.U.) należy załatwić obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek upadłości. Ubezpieczenie takie musi zostać zawarte do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkich oddelegowanych pracowników. Umowa ubezpieczeniowa musi zostać przekazana do Generalnej Dyrekcji Urzędu Pracy do dwóch miesięcy od uzyskania pozwolenia na prowadzenie agencji pracy.

Zamów kontakt